Historie obce

Založení školy ve Zvíkově

ŠKOLA
Cesta ke vzdělání u našich předků nebyla jednoduchá.
Školou náležela severní část obce do Štěpánovic, jižní část do Ledenic. Později potom docházely všechny děti do školy do Štěpánovic. Stejně jako děti ze Hvozdce. Ortvínovické děti navštěvovaly školu v Jivně.
Roku 1893 podali zvíkovský starosta Josef Květoň a radní František Němec první žádost o školu. Komisionálním měřením bylo zjištěno, že vzdálenost štěpánovické školy a zvíkovské kapličky činí přes 4 kilometry. Bylo ale shledáno, že počet dětí v obci nebyl dostatečný a žádost byla zamítnuta. Podobně skončily i další 4 žádosti.
Teprve roku 1898, když okresním školským dozorcem byl pan František Smolík a starostou obce pan František Novotný, č.p. 22, bylo povoleno vynesením c.k. zemské školní rady ze dne 2. května 1898 č. 10100, aby obec zřídila veřejnou samostatnou jednotřídní obecnou školu s vyučovacím jazykem českým.
Místní školní rada ve Štěpánovicích, obec Štěpánovice, a Vlkovice, osady Horní a Dolní Miletín a Hvozdec podaly odvolání k ministerstvu. To ale 16. července 1898 pod č. 18307 stížnost zamítlo.
Téhož roku byla ustanovena první místní školní rada, jejími členy byly p. Václav Lacina, rolník, č.p. 2, Vojtěch Němec, rolník, č.p. 4, Josef Květoň, rolník č.p. 9, a František Bláha, rolník ze Hvozdce. Náhradníky byli zvoleni Jakub Mareš a František Klabouch, rolníci ve Zvíkově. Tato místní školní rada složila v říjnu 1898 slib.
Najala místnost v domě č.p. 46 k dočasnému umístění učebny a dvě místnosti v č.p. 4, kde měl byt učitel. Na stavbu školy bylo vyhlédnuté místo na parcele číslo 2017 a 2018, plán školy a rozpočet sestavil pan stavitel Bendík z Lišova.
Obec Štěpánovice, Vlkovice a Hvozdec podaly však novou stížnost a napětí v obci bylo velké. Objevovaly se vtipné narážky o prázdné škole. C.k. správní dvůr ve Vídni definitivně rozhodl 29. 9. 1899, že stížnost se jako bezdůvodná zamítá a nic nebránilo otevření školy.
Vynesením c.k. okresní školní rady ze dne 9. března 1900 č. 629 bylo otevření školy definitivně potvrzeno. Dne 10. března 1900 byl jmenován zatímním učitelem při obecní škole ve Zvíkově podučitel p. Karel Zdeněk a dne 19. března bylo zahájeno pravidelné vyučování.
Zároveň byl vypsán konkurs a vynesením zemské školní rady ze dne 23. července 1900 byl jmenován učitelem a správcem školy zvíkovské pan Jan Hamák, ten zde nastoupil koncem srpna.
Školní rok 1900/1901 byl ve znamení stavby nové budovy školy, která byla provedena ve vlastní režii pod dohledem projektanta p. Bendíka. Potřebný kapitál si opatřily obce Zvíkov a Hvozdec půjčkou u Českobudějovické spořitelny, poprvé ve výši 6 tisíc, podruhé 2,6 tisíce korun.
Na podzim a v zimě bylo srovnáno staveniště, zhotovena studna a přivezen stavební materiál. Kámen pocházel z Tájkova lomu nad školou, dříví z obecního lesa, tašky a cihly z Porákovy cihelny v Lišově. V lednu byly dražbou zadány řemeslné práce.
10. března začal Jakub David z Lišova kopat základy, 20. dubna byl položen základní kámen. Už 17. července 1901 byla stavba zkolaudována a 7. srpna se stěhoval učitel do nové školy. Slavnostní otevření proběhlo 25. 8. 1901. Naši předkové nemohli najít lepší místo pro tuto stavbu.
Svěcení školy se zúčastnili jako hosté starostové a učitelé z okolních obcí.
Rozpočet na stavbu byl podrobně zpracovaný. Rozpočtová cena na budovu školy byla 6.538,14 zlatých, tj. 13. 076,28 korun.
V průběhu let 1901 – 1925 se počet dětí v místní škole pohyboval od 50 do 60, později se počet žáků snižoval. Některé děti začaly navštěvovat měšťanskou školu v Lišově.
Od roku 1932 chodily do zvíkovské školy také děti z Ortvínovic.
Od založení školy zde pracovali jako učitelé a správci: Karel Zdeněk, Jan Hamák, František Vacikar (kronikář obce od roku 1927), Jan Mertlík, Jakub Sova, Karel Trost, František Šachl, Tomáš Petr, Josef Janura, Anna Formerová, František Kautman, Josef Fáber, František Vobr, František Kroupa, Jan Vojna, p. Tomeček, Marie Mlsnová, Jiřina Pečmanová.
Provoz jednotřídní základní školy ve Zvíkově pro 1. – 4. ročník byl ukončen v roce 1973 po otevření nové Základní školy v Lišově.
V současné době navštěvují zvíkovské děti především ZŠ v Lišově, některé ZŠ v Rudolfově.
Druhý boj o školu probíhal po ukončení vyučování ZŠ. Prodat? Pronajmout? Nakonec byl prosazen názor, že budova má sloužit k tomu účelu, ke kterému byla vybudována, pro děti. Byla tu zřízena mateřská škola. Rekonstrukce tehdy probíhala v rámci tzv. akce Z. Rozhodující zásluhu na dokončení rekonstrukce mateřské školy mělo tehdejší JZD.
Přes všechny potíže a problémy se podařilo s malým zpožděním mateřskou školu 10. září 1976 otevřít.
V roce 1984 se stala budova školky majetkem JZD Zvíkov. V roce 1992 při transformaci a likvidaci JZD byl majetek vrácen znovu obci.
V současné době je budova MŠ majetkem obce Zvíkov, v rámci optimalizace sítě škol je správně součástí ZŠ a MŠ ve Štěpánovicích.
Mateřskou školu navštěvuje v současné době kolem 25 dětí ze Zvíkova a okolních vesnic. V letošním létě tu probíhá rekonstrukce sociálního zařízení.