Historie obce

Od 2. světové války po současnost

Poválečný vývoj
Po druhé světové válce došlo k většímu pohybu obyvatel, jak k přistěhování, tak k vystěhování. Zejména z Ortvínovic odcházeli lidé osidlovat pohraničí.
Roku 1953 bylo ve Zvíkově založeno Jednotné zemědělské družstvo tzv. III. typu., to se v roce 1963 sloučilo s JZD Vlkovice a Hvozdec. V roce 1976 převzalo od Rožnova státní statek Ortvínovice, s obcemi Jivno a Hlincova Hora.
Družstvo postupně vystavělo kravín, vepřín, drůbežárnu a další objekty.
V roce 1982 pak došlo k dalšímu sloučení, tentokrát s JZD Libín s obcemi Spolí a Slavošovice a JZD Kaliště s obce Zaliny a Třebotovice. Zemědělské družstvo mělo rozlohu 2 960 ha a říkalo se, že sahá od Ameriky (hospoda na Rudolfově) až na konec světa ( tím byl míněn rybník Svět u Třeboně).
Družstvo bylo největším zaměstnavatelem v obci. Podílelo se na výstavbě Družstevního domu ve Zvíkově, s jeho podporou byla rekonstruována v polovině 70. let škola na mateřskou školu. V této době také výrazně změnila podobu zvíkovská náves, zmizely z ní malé rybníčky a byla vybudována požární nádrž. Stoka, protékající středem obce byla zarourována.
Družstvo přispělo k výstavbě šesti a čtyř bytovky v obci a 8 montovaných rodinných domů.
V letech 1986/1987 uvedlo do provozu velkokapacitní teletník na Ortvínovicích.
V roce 1993 došlo k jeho likvidaci a transformaci. Vznikla samostatná zemědělská družstva v okolních vsích, část půdy byla v restitucích vrácena vlastníkům a byla založena Agra s.r.o.
V současné době v obci hospodaří 2 soukromí zemědělci.


Správa obce
V čele obce stál po válce starosta Václav Novotný, v roce 1946 přechodně Josef Dvořák, č.p. 27, ve volbách vystřídaný panem Josefem Řehořským v roce 1946.
V roce 1950 se stal předsedou Místního národního výboru (MNV) Jan Molek, č.p. 43 a v letech 1954 - 1960 František Kantor č.p. 17.
V roce 1960 byl zrušen okres Třeboň a Zvíkov byl opět začleněn k okresu České Budějovice.
MNV byl sloučen s MNV ve Hvozdci, sídlo zůstalo ve Zvíkově. Předsedou MNV byl zvolen Jan Kadlec, tajemníkem Václav Matuška ze Hvozdce.
V polovině 60. let v obci v akci Z vybudovali prodejnu potravin Jednota.
Od poloviny 19. století až do roku 1976 byl Zvíkov s obcí s vlastní samosprávou, pak připadl k Lišovu.
Ve vesnici pracoval Občanský výbor. V jeho čele stál Karel Kraus, později Miloš Küffner.
Kulturní a společenské akce v obci obstarávaly společenské organizace – hasiči, svaz žen. Byla také založena Osvětová beseda v čele s předsedou Josefem Klabouchem. Nejznámější akcí pořádanou ve Zvíkově se stalo vždy na přelomu září a října Vinobraní, zábava vyhlášená v širokém okolí.
V sále Družstevního domu se pořádaly plesy, dobírky a jiné akce.
V květnu 1984 proběhl sjezd rodáků, největší kulturně společenská akce, na které se sešlo téměř 300 lidí, kteří se ve Zvíkově narodili nebo měli k obci nějaký vztah.
Na této akci se podílel jak Občanský výbor, zastupovaný Milošem Küffnerem, společenské organizace zastupované Janem Novotným, tak i řada občanů Zvíkova.
Akce se konala za podpory JZD a města Lišov.
V roce 1990 se Zvíkov opět osamostatnil. Začínal hospodařit s 56 000Kčs, které dostal od Lišova v rámci delimitace.
V prosinci 1990 se konalo ustavující zasedání obecního zastupitelstva. Starostou byl zvolen pan Jan Novotný, místostarostou Miloslav Řáha. Jednou z prvních investičních akcí bylo vyasfaltování prostranství a cesty kolem šestibytovky. Obec se také snažila jednat v otázkách majetkoprávních a pozemkových. Bylo prodána a vykoupena řada pozemků, tak, aby respektovala vlastnické poměry.
V čele druhého zastupitelstva stál od roku 1994 jako starosta opět pan Jan Novotný, místostarostou byl zvolen pan Jaroslav Novotný. Největší investiční akcí let 1994 – 1999 byla plynofikace, která probíhala postupně ve třech etapách.
Byl rovněž vypracován územní plán sídelního útvaru a opravena silnice spojující Zvíkov a Zaliny, a to ve dvou etapách celkovým nákladem 715 tis. Kč.
V roce 1995 byla podepsána smlouva na koupi Družstevního domu, který byl v dalších pěti letech splácen majitelům restitučních podílů v celkové částce 1,837 tis. Kč.
Na Ortvínovicích došlo k sanaci alejí, významného krajinotvorného prvku, obec získala dotaci 1,2 mil. Kč.
V komunálních volbách v roce 1998 post starosty obce obhájil Jan Novotný, místostarostou se stal Josef Klabouch. V roce 1998 se provedla oprava fasády MŠ, 170tis. Kč Dále se opravovaly silnice, nově byla vyasfaltována ulice Na Výsluní (roku 1999 nákladem 572 tis. Kč), opravena kaplička (roku 1999, 349 tis. Kč). Roku 1999 byla dokončena plynofikace obce. Prostory bývalého starého kravína byly upraveny a vznikl tu v roce 2001 sběrný a hospodářský dvůr.
V letech 1990 – 2002 činily příjmy obce, včetně dotací téměř 20 milionů Kč.
Zastupitelstvo vzešlé z voleb v roce 2002 se výrazněji obměnilo a omladilo. Starostou byl počtvrté zvolen Jan Novotný, místostarostové byli dva Bohumila Novotná a Josef Šafář. Z významných investičních akcí je třeba jmenovat vybudování sportovního areálu v hodnotě přes 700 tis. Kč. Nachází se tu antukové tenisové hřiště, které lze přestavět na dvě volejbalová, dětské hřiště a kiosek. O rok později bylo vedle hřiště postaveno i nové sociální zařízení. Hřiště je v letní sezoně hojně využívané dětmi i dospělými. Konají se tu různé turnaje, zejména ty volejbalové jsou známé v celém okolí.
Po povodních v roce 2002 dostala obec dotaci v celkové výši 532 tis. Kč, kterou využila na úpravu a vyčištění stok a rybníka Nový.
V roce 2004 byla nově vyasfaltována komunikace v Zahradní ulici a autobusových zastávek a před kulturním domem ( 696 tis. Kč) Novou střechu dostal také sál ( 140 tis. Kč).
V roce 2005 bylo nákladem 560 tis Kč vybudováno nové sociální zařízení, WC a kuchyně v pohostinství.
Volby v roce 2006 přinesly změnu na místě starosty. Stal se jím Josef Šafář, místostarostové jsou opět dva – Anna Konopová a Václav Tůma.
Před zastupitelstvem a Zvíkovem stojí další úkoly a práce. V současné době probíhá rekonstrukce sociálního zařízení v budově MŠ.
Obec nemá vodovod, kanalizace sice byla v některých úsecích opravována, v podstatě byl ale řešen jen havarijní stav. Není vybudována čistírna odpadních vod.
Mnohé v obci bylo vybudováno a vyřešeno, mnohé na vybudování a vyřešení čeká.