Historie obce

Historie hasičského sboru

Historie SDH Zvíkov

Historie dobrovolného hasičského sboru ve Zvíkově sahá až do roku 1908. Tehdejší starosta obce Václav Lacina, ve spolupráci se starostou lišovské hasičské župy, dali vzniknout samostatnému dobrovolnému hasičskému sboru Zvíkov. Ustavující valná hromada se konala dne 2. 2. 1909. Počet zakládajících členů činil 24, přispívajících členů bylo 9. V dubnu téhož roku byla zakoupena první hasičská stříkačka včetně potřebného vybavení a výstroje. V letech 1910-1911 obec zřídila sboru hasičskou zbrojnici přístavbou ke stávající kovárně. Roku 1911 byl zaznamenán první zásah u požáru v Ortvínovicích. Tehdy sbor především plnil své základní poslání – boj s ohněm. Profesionální hasiči jak je známe dnes dosud neexistovali, navíc četné německé sbory v Budějovicích odmítali zasahovat u požárů nemovitostí českých vlastníků.
Po I. světové válce postupně začali vesnické sbory, často jako jediná společenská organizace v obci, organizovat kulturně společenské dění. Pro tuto dobu všeobecného optimismu po osamostatnění se od rakousko-uherského impéria, charakterizovala ochotnická dramatická tvorba. I v naší obci byl roku 1924 založen dramatický odbor hasičského sboru čítající 42 členů. Dle zaznamenaných výpovědí pamětníků byla činnost tohoto spolku pestrá a populární. Konec ochotnického divadla přišel společně s německou okupací.
Po II. světové válce a nástupu komunistů k moci v českých zemích došlo k transformaci sboru na MJ ČSPO (místní jednota československého svazu požární ochrany). V této době místní hasičstvo nalézalo uplatnění především ve vykonávání preventivních prohlídek. Kontrolovaly se stávající obytná stavení v obci i nově vznikající objekty JZD (jednotného zemědělského družstva). Za zmínku stojí velký požár staré hospody v roce 1958, kterou se ovšem nepodařilo zachránit. Také proto byla v šedesátých letech vybudována požární nádrž na návsi. Z dnešního pohledu nutno konstatovat, že v této době byly tehdejším vedením sboru způsobeny ztráty veškerých historických materiálů a záznamů včetně kroniky. V duchu budování socialistických hodnot byla do šrotu rozebrána rovněž historická stříkačka z počátku 20. století.
Od 70. let zaznamenáváme sporadickou účast sboru na hasičských soutěžích po okolí. Úspěchy byly spíše výjimečné. Nový impuls v aktivní reprezentaci sboru nastal v roce 1997. Tehdy mladí ambiciózní členové sboru, odchováni vlkovickou mládežnickou průpravou, dosáhli prvních úspěchů. To podpořilo zájem o hasičský sport v obci takovým způsobem, že v letech 1999-2000 náš sbor na soutěžích reprezentovala dokonce 2 družstva.
Logickým vyústěním zájmu o hasičský sport bylo pořádání soutěže v roce 2000. Započatá tradice hasičských srandamačů měla celkem 5 ročníků, ovšem po dobu jejich trvání postupně opadalo nadšení a zájem místních i přespolních. Tak trochu symbolicky náš sbor vyhrál až jeho poslední opakování v roce 2004.
V současnosti Zvíkovští dobrovolní hasiči o nemají zájem o měření sil na oficiálních soutěžích. Hasičský dobrovolný sport se posunul od rekreačního zápolení hasičů s požární technikou k závodu atletů v elastických dresech a jejich továrních speciálů. Náš sbor nemá ambice ani finanční možnosti vydat se tímto směrem. Navíc pro závody upravená technika je nepoužitelná pro jiné účely.
Posláním sboru v dnešní době již díky práci profesionálních hasičů, není likvidace živelných pohrom. Ačkoliv i v současnosti náš sbor dokáže zasáhnout u ohně – zmiňme zásah u požáru velkokapacitního seníku v Ortvínovicích v létě roku 2005. Hasičský sbor ve Zvíkově je ovšem jednou ze složek organizující kulturně společenský život v obci. Z mnoha činností lze připomenout tradiční stavění Máje a nově i vánočního stromu, sběr šrotu, úklid veřejných prostranství a různé jiné. Mimo to se hasiči starají o chov ryb ve dvou rybnících přímo v obci Zvíkov.
K těmto činnostem je doplňkem příležitostné zápolení na soutěžích s technicky sobě rovnými sbory. V členské základně sboru jsou zastoupeny všechny věkové kategorie a vcelku se daří naplňovat to, co od sboru očekávají občané obce.


Velké hasičské soutěže v Dusičném se v červnu zúčastnilo i místní hasičské družstvo ve složení – Václav Tůma, Martin Tůma. Petr Mareš, Martin Řáha a Jaroslav Rainoha.
V silné konkurenci 21 družstev se neztratili a obsadili pěkné 7. místo.