Úřední deska

Zápis č. 29

 

Zápis č. 29

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 19. 5. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna,  Pechová Regina,  Fiktus Josef, Kándl Martin,

                Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš,Klimešová Lenka, Mareš Jan,

 

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 28 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 12.5. 2021.

 

2. Zastupitelstvo obce Zvíkov, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení

   nabídek, vybralo k plnění veřejné zakázky „Zvíkov – Oprava ulice Ke Kapličce“ firmu      

   Stavitelství Matourek,  s.r.o. dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, Rudolfov,   

   IČ 25168002 za cenu 4 834 998,22Kč bez DPH, 5 850 347,85 s DPH, která ve výběrovém

   řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku a splnila všechny podmínky účasti

 stanovené zadavatelem výběrového řízení. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem  smlouvy.

 

3. Zastupitelstvo schválilo zadat opravu havárie kanalizace v ulici Ke Kapličce firmě

   Michal Bumba zemní práce, Hlincová Hora 24, Rudolfov 373 71, IČ 735 12 460. 

   za cenu 394 408 Kč bez DPH. Kritériem výběru byla nejnižší nabídková cena.

 

    

 

 

 

 

 

 

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce