Úřední deska

Zápis č. 24


 

Zápis č. 24

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 18. 11. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Fiktus Josef,

Kándl Martin, Mareš Jan, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

 

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Mareš Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 7. 10. 2020.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 10, které je nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z MMR – Podpora obnovy a rozvoje

venkova 2021 dotační titul „Podpora obnovy místních komunikací“.

 

4. Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu se spol. GARANTA CZ a.s., Kněžská 365/22

370 01 České Budějovice na zpracování žádosti projektu Místní komunikace ulice

Ke Kapličce Zvíkov.

 

5. Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 18 ke smlouvě 60014/98 s Matrius Pedersen a.s.

(na sběr, svoz a odstranění KO).

 

6. Starosta jmenoval inventarizační komisi, předseda Fiktus Josef.

 

7. Zastupitelstvo schválilo plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období

2020 – 2029.

 

8. Zastupitelstvo schválilo cenu vodného na rok 2021 ve výši 31Kč/m3

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Mareš Jan

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce