Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 42

Zápis č. 42

 

Ze  zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 4. 10. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Květoň Josef, Tájek Jaroslav, Fiktus Josef, Kándl Martin, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Omluveni: Konopová Anna, Tájková Zdeňka

 

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Kándl Martin

 

Zapisovatel z jednání: Fiktus Josef

 

Zasedání se zúčastnila paní Miluše Řehovská

 

 

 

 

 

PROGRAM – USNESENÍ

 

 

 

 

  1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 41 ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 26. 9. 2018.

 

  1. Zastupitelstvo schválilo „Kupní smlouvu, smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě a dohodu o narovnání,“ s manžely Miluší a Vladimírem Řehovskými, která je nedílnou součástí tohoto zápisu.

            Hlasování o smlouvě 6 pro, 1 (Mareš Jan) se zdržel hlasování, 2 nepřítomni.

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Tájek Jaroslav

 

Kándl Martin

 

 

 

                                                                                       ….................................

                                                                                        Josef Šafář – starosta