Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č.34

Zápis č. 34

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 24. 11. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Pechová Regina, Fiktus Josef,  Tájek Jaroslav, Kándl Martin, Mareš Jan,  Klabouch Tomáš, 

Omluveni: Konopová Anna Klimešová Lenka

 

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Kándl Martin

Zapisovatel z jednání: Fiktus Josef

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 323 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 3. 11. 2021

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 9,  které je nedílnou

    součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu obce Zvíkov na rok 2022.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 20 ke smlouvě č. 60014/98 s firmou Marius Pedersen.

 

5. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 O místním poplatku                

     za obecní systém odpadového hospodářství.

 

6.  Zastupitelstvo schválilo návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného

     břemene na pozemek parc. č.  1836/10 – kabelové vedení NN na akci “Zvíkov, st. 117/6

     - úprava NN“ s EG.D, as. Číslo smlouvy CB-001030073081/002-ASE

 

6. Různé:

    a)  Obec podá žádost o dataci na obnovu aleje na Ortvínovicích

 

   b)  Bylo doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR na akci „Ulice Ke Kapličce“

 

   c)  Z POV bude požádáno dotaci na výměnu vchodových vrat a zabezpečení alarmem

     budovy sběrného dvora.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Kándl Martin

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce