Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č.32

 

Zápis č. 32

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 15. 9. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef,  Konopová Anna, Klimešová Lenka, Fiktus Josef,  Tájek Jaroslav, Kándl Martin Klabouch Tomáš, 

Omluveni:  Pechová Regina, Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Fiktus Josef, Kándl Martin

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 31 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 18. 8. 2021.

 

2. Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu se společností Garanta CZ a.s., Kněžská 365/2,

    371 010 České Budějovice pro projekt „Místní komunikace Ke Kapličce Zvíkov“

 

3. Zastupitelstvo schválilo, že určeným členem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování

   změny č. 1 ÚP bude starosta obce Josef Šafář.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 5,6,7, které jsou nedílnou

    součástí tohoto zápisu.

 

5. GŘ HZS schválilo dotaci 450 tis. Kč,- na nákup DA pro SDH Zvíkov.

 

6. Různé:

   a) uzavírka silnice Vranín Best od 29. 9. do 29. 10. 2021

   b) ČOV – studie proveditelnosti

   c) 25. 9. sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Fiktus Josef

Kándl Martin

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce