Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 39

Zápis č. 39

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 31. 3. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Fiktus Josef, Mareš Jan, Tájek Jaroslav, Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Pechová Regina

 

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Kándl Martin

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 38 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 23. 2. 2022.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2021.

 

3. Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet obce Zvíkov za rok 2021, bude zveřejněn

na úřední desce.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled obce na roky 2021 – 2024. Výhled

byl zveřejněn na www stránkách obce od 25. 2. do 31. 3. 2022.

 

5. Zastupitelstvo schválilo zakoupení herních prvků na zahradu MŠ.

 

6. Zastupitelstvo schválilo smlouvu č. CB – 001030074165/001 – Elsa o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene na stavbu „Zvíkov K/1839/2 – připojení NN

 

Různé

- zastupitelstvo bylo seznámeno s cenovou nabídkou na zatrubnění stoky

- v nejbližších dnech bude probíhat distribuce kompostérů

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Kándl Martin

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce