Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 38

Zápis č. 38

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 23. 2. 2022 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Fiktus Josef, Mareš Jan, Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Omluveni: Tájek Jaroslav, Pechová Regina

 

Ověřovatelé zápisu: Mareš Jan, Klimešová Lenka

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 37 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 19. 12. 2021.

 

2. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o výpůjčce mezi Svazkem obcí Jihočeského kraje

IČ: 68543727 a obcí Zvíkov rámci projektu : „Pořízení kompostérů pro domácí

kompostování,“ registrační číslo C2.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013351 podpořeno z OPŽP.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zprávou o daňové kontrole Finančního úřadu

pro Jihočeský kraj na akci. „Dětské travnaté hřiště ve Zvíkově“ ID 117D815003249.

 

4. Zastupitelstvo projednalo návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 – 2024

 

5. Zastupitelstvo schválilo Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby s firmou

Marius Pedersen a.s.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Mareš Jan

Klimešová Lenka

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce