Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 26


 

Zápis č. 26

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 3. 2. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Fiktus Josef, Kándl Martin,

Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

  

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 16. 12. 2020.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 11 a 12, která jsou nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Dodatek č. 19 ke smlouvě č. 60014/98 na sběr, svoz a odstranění

TKO s firmou Marius Pedersen a.s. s platností od 1. 3. 2021.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů firmou Marius

Pedersen a.s. Průběžná 1940/3 Nový Hradec Králové.

 

Různé:

- oprava kanalizace ul. Nová (horní část)

- žádosti o změny územního plánu budou projednány a podstoupeny zhotoviteli

- příprava dalších projektů – chodníky v obci

- vyhlášení výběrového řízení na akci Oprava ulice Ke Kapličce

- příprava projektu na stavbu garáže pro zásahové hasičské vozidlo

- informace o povinnosti obce jako orgánu veterinární péče – úhyn volně žijících ptáků

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce