Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 28

 

Zápis č. 28

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 12. 5. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna,  Pechová Regina,  Fiktus Josef, Kándl Martin,

    Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš,Klimešová Lenka, Mareš Jan,

 

Ověřovatelé zápisu: Klimešová Lenka, Pechová Regina

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce

    konaného dne 31. 3. 2021.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce  souhlasem s celoročním hospodařením

    za rok 2020 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a www. stránkách

    obce od 7. 4. 2021 do 12. 5. 2021.

    Při projednání závěrečného účtu zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků

    Zastupitelstvo schválilo Účetní uzávěrku za rok 2020.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2020. Zpráva byla   

    zveřejněna na úřední desce a www. stránkách obce od 7. 4. do 12. 5. 2021.

 

4. Zastupitelstvo obce Zvíkov, na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení

    nabídek, vybralo k plnění veřejné zakázky „Zvíkov – Dopravní automobil“ nabídku

    podanou společností Vesta Auto Corson s.r.o., se sídlem Mělnická 584/10 Malá Strana,

    150 00 Praha 5, IČ 27120457, která ve výběrovém řízení podala ekonomicky nejvýhodnější

    nabídku a splnila všechny podmínky účasti stanovené zadavatelem výběrového řízení.

 

5. Zastupitelstvo schválilo zadat  zpracování projektové dokumentace na vybudování

    chodníků v části od MŠ – č.p. 90

                    v části od OÚ – k č. p. 29

    firmě Pavel Dvořák – projektant dopravních staveb, Čechova 424, Lišov, IČ 026 10 230

    dle předložené nabídky.

 

 

 

Pechová Regina

Klimešová Lenka

 

                                                                                                       …………………….

                                                                                                       Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce