Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 1

 

 

 

 

 

Zápis č. 1

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 24. 10. 2022

od 18 hodin v předsálí KD ve Zvíkově

Přítomni: Gondek Jan, Fiktus Josef, Kándl Martin, Klabouch Tomáš, Konopová Anna,

Mareš Jan, Šafář Josef, Tájek Jaroslav, Uhlíř Jiří

Ověřovatelé zápisu: Gondek Jan, Uhlíř Jiří

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

Jednání ustavujícího zasedání zahájil a řídil starosta obce Josef Šafář.

 

Program

  1. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce

  2. Volba návrhového a volebního výboru

  3. Představení kandidátů

  4. Volba starosty

  5. Volba místostarosty

  6. Volba finančního a kontrolního výboru

  7. Odměny zastupitelů

  8. Schválení návrhu na usnesení

  9. Závěr, diskuze

 

 

 

Bod 1.

Slib členů zastupitelstva přečetl p. Tomáš Klabouch, všichni zastupitelé potvrdili slib slovem „slibuji“ a podepsali se na listinu pod textem znění slibu, přiloženo k zápisu.

 

Bod 2.

Složení návrhového a volebního výboru

Kándl Martin SNK Zvíkov 2026

Fiktus Josef SNK Pro Zvíkov

Tájek Jaroslav SNK Pro Zvíkov

 

 

Bod 3.

Představení kandidáta na funkci starosty a místostarosty.

 

Bod 4.

Členové zastupitelstva schválili způsob volby – veřejný.

Na funkci starosty byl navržen pan Josef Šafář, nar. 17. 9. 1974, Zvíkov, Budějovická 87. Byl zvolen všemi členy zastupitelstva a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.

 

 

 

 

 

Bod 5.

Na funkci místostarosty byla navržena paní Anna Konopová, nar. 25. 3. 1959, Zvíkov, Nová 68 . Byla zvolena všemi členy zastupitelstva a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněna.

 

Na funkci místostarosty byl navržen pan Tomáš Klabouch, nar. 25. 10. 1987, Zvíkov, Na Dolinách 97. Byl zvolen všemi členy zastupitelstva a není pro tuto funkci dlouhodobě uvolněn.

 

Bod 6.

Starosta odvolal k dnešnímu dni

Členy kontrolního výboru – Klabouch Tomáš, Mareš Jan, Pechová Regina

Členy finančního výboru – Kándl Martin, Fiktus Josef, Klimešová Lenka

 

Starosta obce jmenoval k dnešnímu dni

Členy kontrolního výboru – Gondek Jan, Mareš Jan, Tájek Jaroslav

Členy finančního výboru – Kándl Martin, Fiktus Josef, Uhlíř Jiří

 

Bod 7.

Neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v aktuálně platném znění, bude poskytována následující odměna

neuvolněný člen zastupitelstva - starosta obce - 22 000Kč

neuvolněný člen zastupitelstva - místostarosta obce - 10 000Kč

neuvolněný člen zastupitelstva - místostarosta obce - 10 000Kč

neuvolněný člen zastupitelstva - předseda výboru - 1 500Kč

neuvolněný člen zastupitelstva - člen výboru - 1200Kč

 

Bod 8.

Návrh na usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl schválen všemi členy zastupitelstva, usnesení je přiloženo k zápisu.

 

Bod 9.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s finanční situací obce, dlouhodobě plánovanými investicemi a akcemi plánovanými na příští rok. Diskuze.

 

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

Uhlíř Jiří

Gondek Jan

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce