Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 10

Zápis č. 10

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 29. 11. 2023 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klabouch Tomáš, Kánd Martin, Uhlíř Jiří, Gondek Jan, Tájek Jaroslav, Fiktus Josef

Omluven: Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Fiktus Josef, Tájek Jaroslav

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 20. 9. 2023.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

inženýrské sítě plyn č. ZP – 014340000812/001 – HRD, 2x přípojka STL, parc. číslo

1992/7,8.

 

3. Zastupitelstvo projednalo Návrh rozpočtu na rok 2024

 

4. Zastupitelstvo projednalo rozpočtový výhled na roky 2024 - 2026

 

5. Starosta jmenoval inventarizační komisi pro inventarizaci majetku k 31. 12. 2023.

Předseda Jiří Uhlíř.

 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno se Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2023.

 

7. Zastupitelstvo pověřilo starostu ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu

příjmy do 7 mil. Kč,-

výdaje do 7 mil. Kč,-

 

8. Kalkulace na rok 2024 – Zastupielstvo schválilo - cenu vodného 43Kč/m3

- cenu stočného 2 Kč/m3

 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.1 - 10.

 

10. Na vkladový účet obce byly přeposlány 2 mil. Kč., celkem jsou vloženy 3 mil.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Fiktus Josef

Tájek Jaroslav

 

 

……………………..

Josef Šafář, starosta

 

 

Zveřejněno na www stránkách obce