Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 6

 

 

Zápis č. 6

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 13. 2. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Tájek Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 16. 1. 2019.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu s Česká vodohospodářská s.r.o. na vypracování

textové části zadávací dokumentace pro výběr dodavatele stavby a administraci

výběrového řízení na dodavatele stavby na akci: „Stavební úpravy Nové ulice v obci

Zvíkov, k.ú. Zvíkov u Lišova.

 

4. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích

O zaplacení bezdůvodného obohacení č.j. 23C407/2016-92. Rozsudek soudu 1. stupně se

zrušuje a řízení se zastavuje.

 

 

5. Různé

a) provádí se těžba dřeva napadeného kůrovcem v obecním lese

b) obec nabízí prodej palivového dřeva, 500Kč bm

c) upraví se prostor kolem pomníku, výsadba nových dřevin

d) zastupitelé zváží možnost přihlášení do soutěže Vesnice roku

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce