Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 5

 

 

Zápis č. 5

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 16. 1. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Ověřovatelé zápisu: Tájek Jaroslav, Mareš Jan

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 4 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 17. 12. 2018.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s výzvou MZe ke zjednání nápravy ze dne 4. 1. 2019

a s odpovědí na tuto výzvu.

 

3. Zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení vybírání nájmu ze sálu v KD Zvíkov s platností

od 1. 1. 2019.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o výpůjčce sálu v KD Zvíkov.

 

5. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 12, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

6. Zastupitelstvo bylo seznámeno s Rozhodnutím o povolení k vypouštění odpadních

vod z volných kanalizačních výpustí. Platnost povolení do 31. 12. 2023.

 

7. Byla podána žádost o dotaci z dotačního programu JČ kraje pro rok 2019 Podpora oprav

a rekonstrukcí místních komunikací na projekt „Stavební úpravy Nové ulice v obci

Zvíkov.“

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Tájek Jaroslav

Mareš Jan

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce