Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 4

 

 

 

 

Zápis č. 4

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 17. 12. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Kándl Martin, Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Mareš

Jan

Omluven: Klabouch Tomáš, Klimešová Lenka, Pechová Regina

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef,

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 3 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 28. 11. 2018.

 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Zvíkov na rok 2019. Návrh rozpočtu byl zveřejněn

na úřední desce a www stránkách obce od 29. 11 do 17. 12. 2018.

 

3. Zastupitelstvo schválilo změnu Strategického rozvojového dokumentu obce Zvíkov.

 

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 11, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

5. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce, a.s.,

č.: CB-014330029835/002.

 

6. Zastupitelstvo na základě kalkulace pro vodné pro obec Zvíkov schválilo cenu vody

na rok 2019 – 30Kč/m3.

 

7. Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu se společností Garanta.cz a.s. Předmětem

smlouvy je zpracování žádosti o podporu na projekt „Stavební úpravy Nové ulice v obci

Zvíkov:“

 

8. Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci z POV Jihočeského kraje na akci „Nákup

židlí, stolů a výměna opony v KD Zvíkov.“

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce