Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 9

Zápis č.9

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 29. 5. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

 

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 10. 4. 2019.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 4, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo pronájem kiosku pí. Petře Zemanové. Záměr pronajmout

kiosek byl zveřejněn na úřední desce od 9. 5. - 29. 5. 2019.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2018 – 2022.

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s finančními nabídkami na poskytnutí úvěru 1,5 mil Kč

na dofinancování akce „Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov, k.ú, Zvíkov.“ Schválilo

finanční nabídku České spořitelny se splatností 3 roky.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Klabouch Tomáš

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce