Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 10

Zápis č.10

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 17. 6. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

 

Ověřovatelé zápisu: Mareš Jan, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 29. 5. 2019.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 5, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce souhlasem s celoročním hospodařením za rok

2018 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a www. stránkách obce od

24. 5. do 17. 6. 2019.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Účetní uzávěrku za rok 2018.

 

5. Zastupitelstvo schválilo Zprávu o přezkumu hospodaření za rok 2018. Zpráva byla

zveřejněna na úřední desce a www. stránkách obce od 24. 5. do 17. 6. 2019.

 

6. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o úvěru č. 0495270159.

 

7. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost o odprodej pozemku parc. č. 2043/1.

 

8. Zastupitelstvo schválilo Příkazní smlouvu na zajištění technického dozoru v ulici Nová

s ing. M. Mandou.

 

9. Při projednání Závěrečného účtu zastupitelstvo přijalo tato opatření:

a) Vyřazení prodaného pozemku z majetku obce bude účtováno ke dni právních účinků

vkladu.

b) Střednědobý rozpočtový výhled bude sestaven na základě smluvních vztahů.

c) V případě stanovení odměn novým zastupitelům bude postupováno dle Zákona o obcích,

kdy účinnost nastane nejdříve přijetím usnesení zastupitelstva.

 

Ověřovatelé zápisu

Mareš Jan

Fiktus Josef

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce