Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 8

Zápis č.8

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 27. 3. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluveni: Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Klimešová Lenka, Pechová Regina

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 27.3. 2019.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3, která jsou nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s kamerovou zkouškou kanalizace v ulici Nová.

 

4. Zastupitelstvo schválilo dofinancovat stavbu „ Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov,

k.ú. Zvíkov u Lišova“ úvěrem ve výši 1, 5 ml. Kč.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Klimešová Lenka

Pechová Regina

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce