Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 16

Zápis č. 16

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 19.12. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Mareš Jan

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Kándl Martin

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 15 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 27. 11. 2019.

 

2. Zastupitelstvo schválilo Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019-2022.

Vyvěšen na úřední desce 4.12. - 19. 12. 2019.

 

3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 11, které je nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

4. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č 2/2019 O místním poplatku

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů.

 

5. Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene č. CB-014330045569/001 mezi obcí

Zvíkova E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera2151/6 České Budějovice 7, na stavbu

Zvíkov čp. 25, Sauer – úprava NN.“

 

6. Zastupitelstvo schválilo Rozpočtové provizorium na rok 2020, kde měsíční výdaje budou

ve výši max. 1/12 výdajů z předchozího roku do schválení rozpočtu na rok 2020.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

 

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce