Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 19

 

 

 

Zápis č. 19

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 15. 4. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina,

Fiktus Josef, Kándl Martin, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluven: Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 18 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 19. 2. 2020.

2. Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce souhlasem s celoročním hospodařením

za rok 2019 bez výhrad. Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce a www stránkách

obce od 11. 3. do 15. 4. 2020.

3. Při projednání Závěrečného účtu zastupitelstvo přijalo opatření k nápravě chyb a

nedostatků:

a) Obec bude postupovat postupovat při zveřejňování schváleného rozpočtu podle platného

zákona.

b) Obec bude postupovat podle platných směrnic, účtovat na správný účet.

c) Obec bude tvořit k pohledávkám opravné prostředky.

d) Předpis pohledávky bude účtován až při uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

e) Při pořízení majetku DDHM (028) bude účtován na příslušný účet.

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 2 a 3, která jsou nedílnou součástí

tohoto zápisu.

5. Zastupitelstvo schválilo pronájem kiosku. Záměr byl zveřejněn na úřední desce a

www stránkách obce od 11. 3 do 31. 3. 2020. Otevření kiosku bude v souladu

s rozhodnutím vlády o uvolňování nařízení v nouzovém stavu.

6. Starosta seznámil zastupitelstvo s cenovou nabídkou na sanaci střešní konstrukce OÚ.

7. Zastupitelstvo schválilo výsadbu okrasné zeleně na zahradě MŠ a pořízení

nové kuchyně v MŠ.

8. Paní Pechová dala podnět k přijetí Obecně závazné vyhlášky o omezení činností

v nevhodnou denní dobu.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce