Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 18

Zápis č. 18

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 19. 2. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina,

Fiktus Josef, Kándl Martin, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Omluveni: Tájek Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 17 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 27. 1. 2020.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které je nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Rámcovou smlouvu o jednoduchém vypořádání autorských

práv s SMS Služby s.r.o. V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4, zastoupená Mgr.

Janem Bartoničkou.

 

4. Zastupitelstvo schválilo uzavření pojistné smlouvy s Generali Českou pojišťovnou,

a pověřilo starostu podpisem smlouvy s.r.o.

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s žádostí o odkup části pozemku parc. č. 3157/1.

a pozemku parc. č. 2043/1.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce