Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 17

Zápis č. 17

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 29. 1. 2020 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina,

Fiktus Josef, Tájek Jaroslav, Kándl Martin, Klabouch Tomáš

Omluveni: Mareš Jan

Ověřovatelé zápisu:Klimešová Lenka, Kándl Martin

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 16 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 19.12. 2019.

 

2. Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce Zvíkov na rok 2020. Návrh rozpočtu byl zveřejněn

na úřední desce a www stránkách obce od 3. 1. 2020 do 29. 1. 2020.

 

3. Z důvodu nepřesné formulace zastupitelstvo revokovalo v zápisu č. 16, bod č 5.

 

4. Zastupitelstvo schválilo zřízení věcného břemene č. CB-014330045569/001 mezi obcí

Zvíkov a E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 7,

zastoupená Rudolfem Božkou, na stavbu „Zvíkov čp. 25, Sauer – úprava NN – uložení

nového kabelového vedení NN.“

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 12, které je nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

6. Zastupitelstvo schválilo úpravu pozemku parc. č. 2043/1 dle cenové nabídky.

 

7. Zastupitelstvo schválilo osázení parku na návsi keři, dle cenovém nabídky.

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Klimešová Lenka

Kándl Martin

 

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce