Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 11

Zápis č.11

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 29. 8. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Ověřovatelé zápisu: Pechová Regina, Klabouch Tomáš

Jednání se zúčastnili: Josef Květoň, Jana Uhlířová

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 17. 6. 2019.

 

2. Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 6, 7, která jsou nedílnou součástí

tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo vzalo na vědomí Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 – 2022,

zveřejněn na úřední desce 29. 8. 2019.

 

4. Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 3 000Kč společnosti I MY o.p.s., poskytující

terénní sociální služby rodinám s dětmi s fyzickým, mentálním a j. postižením.

 

5. Zastupitelstvo zmocnilo starostu p. J. Šafáře k jednání s makléřskou společností

OK GROUP a. s. za účelem revize a sjednání smluv o pojištění obecního majetku.

 

6. V souvislosti z uvažovaným zavedením mýta na rychlostní silnice bude požadovat obec

Zvíkov zákaz vjezdu kamionů na komunikaci Lišov – Zvíkov.

 

7. Paní Jana Uhlířová oslovila zastupitelstvo s požadavkem umístění značky Průjezd zakázán

do ulice Ke Kapličce.

 

8 . Pan Josef Květoň vznesl požadavek terénních úprav stoky v obecním lese z důvodu

zadržení vody v krajině.

 

 

Ověřovatelé zápisu

Pechová Regina

Klabouch Tomáš

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce