Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 7

Zápis č.7

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 27. 3. 2019 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Klimešová Lenka, Pechová Regina, Kándl Martin,

Fiktus Josef, Mareš Jan, Klabouch Tomáš

Omluveni: Tájek Jaroslav

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Fiktus Josef

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 6 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 13. 2. 2019.

 

2. Na základě doporučení hodnotící komise, která posuzovala a hodnotila nabídky podle vyhlášených zadávacích podmínek, schválilo zastupitelstvo pro akci „Stavební úpravy Nové ulice v obci Zvíkov, k.ú, Zvíkov“ firmu Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby. Vybraný účastník nabídl nejnižší nabídkovou cenu a vyhověl všem podmínkám výběrového řízení a pověřilo starostu k podpisu smlouvy.

 

3. Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

4. Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost p. Josefa Šuldy o změnu druhu zástavby v k.ú.

Zvíkov u Lišova.

 

5. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou Policie ČR „ Informace o bezpečnostní situaci a stavu veřejného pořádku v obci Zvíkov za rok 2018.“

 

6. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci o zahájení daňové kontroly podle par. 87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, sepsaný podle ustanovení par. 60 až 62. Předmětem kontroly jsou prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva zemědělství na akci „Vodovod Zvíkov.“

 

7. Různé

a) provádí se oprava veřejného osvětlení v ulici Zahradní

b) oprava aleje na Ortvínovicích

c) řeší se oprava kanalizace v ulici Na Výsluní

d) zastupitelé zváží možnost přihlášení do soutěže Vesnice roku

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Fiktus Josef

 

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce