Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku a čistotě

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZVÍKOV Č. 3 /2003
O VEŘEJNÉM POŘÁDKU A ČISTOTĚ


Zastupitelstvo obce Z v í k o v se na svém zasedání dne 14. 11. 2003 usneslo vydat
za základě § 10 písm. a) , c) a 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128 /2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen vyhlášku) o veřejném pořádku a čistotě.

Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravuje udržování veřejného pořádku, čistoty , volný pohyb psů
a pohyb hospodářských zvířat na veřejném prostranství 1) v obci Zvíkov.

Čl. 2
Působnost obecně závazné vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Zvíkov.

Čl. 3
Volné pobíhání psů

Osoby uvedené v článku 2 jsou povinny:
a) učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství. Volným pobíháním se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou.
b) na veřejných prostranství se zvýšeným pohybem osob na parcelách č. 1959/5
3157/1, 1984/5, 3135/1, 3135/10, 2071, 3128, 2071/2, 1754/3, 1754/2, 2031/1, 1958/3
3157/3, 2036/1, 2036/3 3138/3 , v k. ú. Zvíkov opatřit psa náhubkem nebo vést psa na vodítku.

Čl. 4
Pobíhání hospodářských zvířat

1) osoby uvedené v článku 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k pobíhání
hospodářských zvířat po veřejném prostranství.
2) pobíháním hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb
hospodářských zvířat na veřejném prostranství, vyjma jejich přesunu pod dohledem
na pastvu a zpět.
3) hospodářskými zvířaty se pro potřebu této vyhlášky rozumí následující druhy zvířat:
skot, kůň, ovce, koza, kur domácí, kachna, krůta, husa.
4) v případě, že dojde ke znečistění veřejného prostranství psem nebo hospodářským zvířetem
je jeho držitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou nečistotu vhodným způsobem
odstranit
________________________________________________________________________
1) Veřejným prostranstvím jsou dle § 34 zákona č. 128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů , všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.
Č.5
Užívání veřejného prostranství

Na veřejných prostranstvích je zakázáno:
a) odstavovat vraky vozidel
b) odkládat stavební sutě, rostlinné zbytky ze zahrad, listí ze stromů apod.
c) znečisťovat všechna veřejná prostranství a místní komunikace při přepravě a manipulaci se sypkými materiály
d) skladovat bez povolení jakýkoli materiál
e) stanovat mimo vyhrazená místa

Čl .6
Sankční ustanovení

Porušení této vyhlášky lze u fyzických osob postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin. 2), u právnických a fyzických osob, které jsou podnikateli jako správní delikt 3).

Čl. 7
Kontrolní činnost

Dozor nad dodržováním vyhlášky vykonává obec Zvíkov.

Čl. 8
Zrušující ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Zvíkov k ochraně veřejného pořádku a životního prostředí v obci ze dne 25. 1. 1994.

Čl. 9
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po jejím vyhlášení.

Starosta obce: Jan Novotný Místostarosta: Josef Šafář

Vyvěšeno:
Sejmuto:

2) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
3) zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů