Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ZVÍKOV Č 2/2003
O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

Zastupitelstvo obce Zvíkov vydává podle ust. § 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10, písm. d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Část I.
Čl. 1
Základní ustanovení

1) Obec Zvíkov vybírá tyto místní poplatky:
a) poplatek ze psů
b) poplatek ze vstupného
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.

Část II
Poplatek ze psů
Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt
nebo sídlo na území obce.
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15 dnů ode dne,
kdy vznikla poplatníkova povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích. 1)


Čl. 4
Sazby poplatku

Poplatek ze psa činí ročně:
a) za prvého psa ……………………………... …60.- Kč
b) za druhého a každého dalšího …………… …60.- Kč

Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, platí se poplatek poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku, postupuje se obdobně.

Čl. 6
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
1) Vždy najednou v termínu do 31. 3. běžného roku.
2) I při vyšší částce než 1000 Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu do 31. 3. každého roku
3) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Část III.
Poplatek ze vstupného
Čl. 7
Předmět poplatku a poplatník

1) Předmětem poplatku je vstupné 2) na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce
snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
2) Poplatníkem je fyzická a právnická osoba, která akci uvedenou v odstavci 1 pořádá.

Čl.8
Sazby poplatku a jeho splatnost
1) Poplatek ze vstupného činí 100 Kč za jednotlivou pořádanou akci v sále obce Zvíkov.
2) Poplatek je splatný do 15 dnů od pořádání akce.
3) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích 3)

Čl. 9
Ohlašovací povinnost

Pořadatel je povinen oznámit obecnímu úřadu konání kulturních akcí nejpozději 15 dnů předem.

Část IV.
Ustanovení společná a závěrečná
Čl. 10

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá
zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnost
zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 15 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3) Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou,
popřípadě bankovním převedem na účet obecního úřadu.
4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho
příslušenství zcela nebo částečně prominout.
Čl. 11
Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny)
včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze doměřit do 3 let od konce kalendářního roku , ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit
pokutu podle zvláštního zákona 4).


Čl. 12


Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon 4), není-li v zákoně o
místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 13
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ze dne 2. 9. 2002.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2004

Starosta obce: Jan Novotný Místostarosta: Josef Šafář


Vyvěšeno:
Sejmuto:
1) § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)
2) § 6, odst. 1, věta druhá zákona
3) §6, odst. 1, věta třetí zákona
4) zákon č. 337/1990 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů