Zápisy zastupitelstva, usnesení

Zápis č. 27


 

Zápis č. 27

Ze zasedání zastupitelstva obce Zvíkov konaného dne 31. 3. 2021 od 19 hodin v zasedací místnosti KD ve Zvíkově

 

Přítomni: Šafář Josef, Konopová Anna, Pechová Regina, Fiktus Josef, Kándl Martin,

Tájek Jaroslav, Klabouch Tomáš

Omluveni: Klimešová Lenka, Mareš Jan, Fiktus Josef,

Ověřovatelé zápisu: Kándl Martin, Tájek Jaroslav

Zapisovatel z jednání: Konopová Anna

 

 

ZÁPIS – USNESENÍ

 

 

1. Zastupitelstvo schválilo bez připomínek zápis č. 26 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 3. 2. 2021.

 

2. Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 1 a 2, která jsou nedílnou

součástí tohoto zápisu.

 

3. Zastupitelstvo schválilo žádost o dotaci MŽP v rámci Programu péče o krajinu v roce

2021 – Regenerace VKP alej Ortvínovice.

 

4. Zastupitelstvo na základě výběrového řízení schválilo zadat akci „Havarie kanalizace v ul.

Nová firmě Michal Bumba – zemní práce , Hlincová Hora 24, 373 71 Rudolfov. Kritériem

byla nejnižší nabídková cena.

 

5. Zastupitelstvo schválilo zadat Studii proveditelnosti na akci ČOV pro Zvíkov – 350 EO

(obyvatel) firmě Ing. Michal Manda Aquaprojekt, Na sadech 2013/9, 370 01 České

Budějovice.

 

6. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. 001040019402/002-ASE s EG.D,

a.s., na akci Zvíkov – kabel NN.

 

7. Zastupitelstvo schválilo smlouvu o smlouvě budoucí č. 001030062702/002-ASE s EG.D,

a.s., na akci Zvíkov – K 109/8 – kabel NN.

 

 

 

Ověřovatelé zápisu

Kándl Martin

Tájek Jaroslav

…………………….

Josef Šafář - starosta

 

 

Zveřejněno na úřední desce a www stránkách obce