E - kronika

650 let obce

650 LET OBCE

Přípravy setkání rodáků

 

Setkání rodáků a přátel Zvíkovase začalo připravovat v květnu. Na první schůzce se v zasedací místnosti obecního úřadu sešli ve středu 23. 5. Josef Šafář, současný starosta obce, Jan Novotný, bývalý starosta, zastupitelé Jaroslav Kadlec a Anna Konopová a pan Jan Řehořský, který sice bydlí v Rudolfově, ale má ve Zvíkově kořeny, ale především má zkušenosti s organizováním Hornických slavností v Rudolfově a chuť nám poradit.

Je třeba začít od vhodně zvoleného termínu. Zatím nebyl určen přesně, nabízí se soboty 22. září, popř. pátek – 28. září, kdy je státní svátek.

Setkání by se mělo uskutečnit u příležitosti 650. výročí první písemné zmínky o obci a 120. výročí založení kaple v obci.

 

 

Tímto dopisem jsme se rozhodli oslovit obyvatele obce s prosbou o poskytnutí fotografií, dokumentů

 

 

Vážení přátelé,

v letošním roce uplyne 650 let od první písemné zmínky o obci Zvíkov. Také si připomeneme 120. výročí založení kapličky. Tato dvě výročí jsou jistě dobrým důvodem k uspořádání setkání rodáků a přátel Zvíkova.

Při této příležitosti bychom chtěli připravit výstavu fotografií a písemných dokumentů o naší obci. Obracíme se proto na Vás s prosbou o vyhledání a zapůjčení dobových fotografií, smluv a různých dokumentů.

Druhým naším cílem je zprostředkovat setkání lidí, kteří v obci žili, proto Vás žádáme o sdělení adres nebo jiných kontaktů na naše bývalé spoluobčany.  Obec by jim potom zaslala pozvánky.

 

Setkání rodáků a přátel Zvíkova by se mělo uskutečnit v sobotu 22. září 2007.

 

V současné době pracujeme na programu tohoto setkání. Rádi bychom do připravované akce zapojili co nejširší veřejnost. Přijďte, prosím, se svými návrhy a nápady. Setkáváme se pravidelně ve středu v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Předem děkujeme za jakýkoli příspěvek k plánované akci, adresy, fotografie, dokumenty, nápady.

Obraťte se, prosím,  na starostu  p. Josefa Šafáře nebo na p. Annu Konopovou.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

 

 

 

 

 

 

Zvíkov 30. 5. 2007

                                                                                                                      …………………….

                                                                                                                           Josef Šafář

                                                                                                                             starosta

 

 

Další dopis jsme připravili pro možné sponzory. S přípravou akce budou spojeny nemalé náklady, a proto jsme se rozhodli oslovili podnikatele ze vsi a firmy, které ve Zvíkově působí nebo mají k obci nějaký vztah s žádostí o finanční příspěvek.

 

Neobyčejně vstřícní byli v městském archivu v Ćeských Budějovicích, pan dr. Kolda mám nejen věnoval dost času, umožnil nahlédnout do pamětní knihy a dalších archiválií, ale dokonce mám všechny archivní materiály ofotil.

S prosbou o podobnou službu jsme se obrátili i na Státní oblastní archiv v Třeboni.

 

Martin Tůma pracuje na podobě plakátu a pozvánky k oslavám 650. výročí obce a setkání rodáků.

Padají i další návrhy. Jako zajímavá se jeví myšlenka, zasadit i této příležitosti pamětní strom, nejspíš lípu,  zatím hledáme vhodné místo.

Návštěvníci naší slavnosti by si měli také něco odnést. Necháme proto udělat keramické hrnky s motivem zvíkovské tvrze. Uvažujeme rovněž o vydání brožury s informacemi o historii a současnosti Zvíkova. Poslední pohlednice obce má datum 1906, určitě by stálo za to, nechat vydat novou.

Pomalu se nám schází zajímavé fotografie, starší i novější.

 Návštěva ve státním oblastním archivu v Třeboni přinesla rovněž své ovoce. Tady sice nepracují zdarma jako v Českých Budějovicích, ale paní Mgr. Kociánová nám vyhledala listiny, které se váží ke zvíkovské historii, na výstavě nemohou být jejich originály, ale archiv nám na zakázku udělá digitální kopie.

V polovině srpna jsou přípravy v tomto stadiu:

- byli osloveni občané a podnikatelé v obci

- starosta navštívil hejtmana Jihočeského kraje pana Jana Zahradníka, ten přislíbil záštitu nad

   celou akcí, osobní účast a finanční podporu ve výši 10 000Kč.

- jsou objednány fotografie obce

- jsou objednány hrnečky s motivem tvrze

- byla dána do tisku publikace o historii a současnosti Zvíkova

- Městský úřad v Lišově nám zapůjčil panely pro připravovanou výstavu v mateřské škole

- je vybílený a uklizený sál kulturního domu, vyprané, opravené a znovu pověšené opony

- archivy v Českých Budějovicích a v Třeboni nám pořídily digitální fotografie nejstarších

   listin, na kterých je Zvíkov jmenován

- je připravena pozvánka a plakát na setkání rodáků

- aktualizuje a doplňuje se seznam rodáků a přátel obce

-shromáždili jsme řadu starých fotografií obce. Postupně je skenujeme, některé Martin Tůma

  upravuje

- pan Ing. Milan Daněk by měl předložit 4 návrhy na znak a prapor obce. Všechny chceme

   prezentovat na připravované výstavě a dát možnost každému, kdo se výstavy zúčastní, se

   k návrhům vyjádřit

- na kontě máme od sponzorů přes 40 tisíc Kč

- dolaďuje se kulturní program v sále, večer bude taneční zábava

- máme domluvenou aparaturu

- Jiří Tvaroh z Vlkovic bude celou akci fotit a natáčet na kameru

- poslala jsem informace do Lišovského zpravodaje

- Luboš Voráček bude celou akci moderovat a zajistí si také technika, který akci ozvučí

- Martina Fiktusová z malých předloh historických znaků obce nakreslí velké znaky, které se

   využijí při výzdobě sálu

- Josef Šafář, Václav Tůma a další intenzivně pracují na úpravě prostor bývalé družstevní kuchyně, ze které se postupně stává místnost, která se využije jako salónek při oslavách a později jako další místnost místního pohostinství

- rozhodli jsme se, že vylepšíme vstup do Kulturního domu, Jiří Klimeš a firma Jihokámen vymění nehezkou a polorozpadlou dlažbu za kamennou, firma Vávra v Lišově zhotoví nový nápis kulturní dům a desky v vchodu a firma Kovozet Lišov nainstaluje nové úřední desky.

- další změnu zaznamenal i chodník vedoucí do budovy Mateřské školy, původní betonové desky byly nahrazeny zámeckou dlažbou

- začínáme pracovat na výstavě fotografií a dokumentů, šikovné prstíly holek Klimešů a Martiny Fiktusů potáhly reklamní panely bílou tapetou a jako první vznilky dva panely s návrhy znaku obce

- na další panely přijdou informace o mateřské škole – zajistí učitelky paní Marie Placatková a Eva Máchová, panelu o historii obce se věnovala Anna Konopová, sboru dobrovolných hasičů Martin Tůma, Svazu žen Lenka Klimešová a Václava Zelená, sportovní organizace Bohumila Novotná, mysliveckého sdružení Jiří Mikuláš, na dalších o Ortvínovicích, tvrzi, statcích a chalupách  a zvíkovských střípkách pracovali především Anna Konopová, Martin Tůma, Lenka Klimešová a prstíky si otlačovaly i Martina Fiktusová  a Hanka a Eva Klimešovy.

 

 

 

DEN OSLAV 650. VÝROČÍ PRVNÍ DOCHOVANÉ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI

                                            22. 9. 2007

 

Probudili jsme se do krásného, slunečního podzimního dne, trochu nervózní, jak to všechno dopadne, kolik se sejde lidí, jak se jim bude akce líbit.

Jedním z předpokladů úspěšné akce je počasí – to evidentně vyjde. Dalším předpokladem je důkladná příprava, dělali jsme, co jsme uměli, podařilo se nám zapojit mladší i starší spoluobčany. Poslali jsme řadu pozvánek našim bývalým spoluobčanům, nezapomněli jsme na někoho?

Oslovili jsme hejtmana Jihočeského kraje, původně nám účast přislíbil, později se omluvil. Oslovili jsme starosty sousedních obcí, starosty obcí Zvíkov v České republice, účast na akci nám přislíbil dokonce hrabě Harach, jehož jméno patří k zakladatelům obce a jehož potomci k nám přijeli z Rakouska nedaleko od Vídně. Zajistili jsme mu ubytování v nově otevřeném hotelu Mrkáček v Lišově – bude se jim tam líbit, najdou vůbec Zvíkov, domluvíme se s nimi?

 

Dneska už víme, že setkání se opravdu vydařilo.

Celá akce začala mší v místní kapličce, pokračovala položením věnce k pomníku  padlých poté se lidé přesunuli před Kulturní dům, kde všechny přivítal starosta obce a své milé projevy pronesli i hosté. Celou akci moderoval Luboš Voráček. U příležitosti oslav byla na návsi zasazena pamětní lípa a u ní byl vsazen kámen s nápisem. Slavnostního aktu se zúčastnili všichni naši hosté.

Pak následovala prohlídka Zvíkova. Většina lidí zamířila do Mateřské školy, kde mohli shlédnout výstavu o historii a současnosti obce. U panelů s fotografiemi mnozí stáli dlouhé minuty a vzpomínali.

Všichni měli také možnost zúčastnit se malého místního referenda o znaku a praporu obce. Na nástěnkách byly vystaveny 4 návrhy předložené ing. Milanem Daňkem a lidé mohli svým podpisem podpořit jeden z návrhů. Celkem této možnosti využilo 190 lidí a později podle výsledků referenda byl zhotoven znak a prapor obce.

Další cesta účastníků setkání vedla k Tájkům na prohlídku tvrze, mnozí měli tuto možnost poprvé a tak ji využili. Poděkování patří tedy i této rodině, která prohlídku umožnila.

 

Po prohlídce tvrze většina návštěvníků pokračovala v cestě kolem obce, prohlédla si sportovní areál, dětské hřiště a kolem rybníka Nový a požární nádrže se vraceli zpět ke kulturnímu domu. Ale především jsme mohli vidět malé i větší skupinky lidí, někteří se dlouhá léta neviděli, někteří se i stěží poznávali, ale všichni si měli co říct. A mohli si také něco odnést na památku – brožuru o historii obce, keramický hrneček s motivem tvrze nebo třeba pohlednici.

A ti, kteří byli unaveni a hladoví si mohli dát zdarma i chutný zvěřinový guláš předtím, než se rozběhl odpolední kulturní program v sále.  I ten uváděl Luboš Voráček. Všechny srdečně přivítal, starosta předal  nejstarší rodačce paní Fraňkové z Třeboně květinu a kulturní program mohl začít. Mohli jsme vidět vystoupení dětí místní mateřské školy, vystoupení dětí ze Základní školy v Lišově, pod vedením sbormistra pana Ludvíky Šibřiny, na harmoniku zahrál pan Jaroslav Tůma a dokonce přišel i kouzelník – pan Libor Tomášek. Svůj projev o historii obce přednesl také bývalý starosta pan Jan Novotný. Na závěr kulturního programu zatančil folklorní soubor Javor.

Pak se hosté mohli opět rozejít a pokud měli štěstí a přišli včas, tak si mohli i pochutnat na grilovaném selátku.

Organizátoři tohoto času využili k úpravě sálu, kde od 18 hodin probíhala taneční zábava. Na závěr oslav se rozzářil na noční obloze 10 ti minutový ohňostroj, kterým nás překvapil pan Jan Řehovský.

Nejen podle mého názoru se jednalo o velmi podařenou akci, na kterou přispěla řada sponzorů, zapojilo se mnoho občanů. Pan Jiří Tvaroh natočil DVD a to nám bude celou akci připomínat. Také na webových stránkách obce si ve fotogalerii můžeme celou akci připomenout.